Selemix 1-480 Direct Tynner 5L 1.991.1480/E5

684,40 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 199114805 Kategorier: , ,

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.