Hagmans Stålplast Fine 0,18L

127 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 113744 Kategorier: ,

Beskrivelse

  • Et smidig og lettslipt 2-komp. polyestersparkel som gir en tett og porefri overflate. Brukes ved lakk- og metallarbeider der det er høyt krav til overflatens finhet. Egnet til vanlige metallplater såvel som til galvaniserte metallplater.

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H400 Meget giftig for liv i vann.