CS liquid putty Finsparkel 1kg 143.496

515 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 65615 Kategorier: ,

Tilleggsinformasjon

Vekt 1 kg

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader på hørselsorganene ved langvarig eller gjentatt eksponering . Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.