Finixa pistol for plast reperasjon 50ml

655,60 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 113148 Kategori:

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.4 kg
Dimensjoner 30 × 23.5 × 4 cm

Faresymboler og varselord

H332 Farlig ved innånding. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering