Cellulose Tynner Propeel Orapi 25L

3 375 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 120561 Kategorier: ,

Faresymboler og varselord

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.